STATUT FUNDACJI „SOWIA KROPLA ŻYCIA”

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwą „Sowia Kropla Życia”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez: Marka Olejarz
zwanymi dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Patrycją
Rutkowską w kancelarii notarialnej w Kłodzku ul.Okrzei 4
w dniu 13-12-2019 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego
statutu

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

1. Siedzibą fundacji jest miasto Nowa Ruda.
2. Czas działania fundacji jest nieoznaczony.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy dla Ministerstwa Klimatu.

§4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

Cele i zasady działania Fundacji.

§5

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego wymieniona w art. 4 pkt. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.) w szczególności:
1. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
2. propagowanie ekologicznych i zdrowych postaw życia;
3. rozwój turystyki i krajoznawstwa;
4. ochrona i promocja zdrowia, w tym zdrowego żywienia;
5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
6. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
7. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
8. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
9. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
11. działalność charytatywna;
12. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
13. działalność na rzecz kultury;
14. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Promowanie działań i zachowań proekologicznych, szczególnie prowadzenie i rozwój
bartnictwa oraz odtwarzanie, rozwój i ochrona populacji pszczół.
2. Budzenie świadomości konsumentów, przedsiębiorców i innych podmiotów w zakresie
jakości produktów spożywczych i nie spożywczych zawierających lub przygotowanych
na bazie miodu i samego miodu.
3. Uprawę i rozmnażanie roślin.

4. Promowanie zrównoważonej konsumpcji.
5. Produkcję spożywczą.
6. Organizację i współorganizowanie wydarzeń.
7. Prowadzenie publicznej działalności dydaktycznej, a w szczególności organizowanie
warsztatów, spotkań tematycznych, wykładów, prelekcji kursów edukacyjno-
informacyjnych i innych szkoleń.
8. Współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi na rzecz
rozwoju edukacji, nauki, kultury, zdrowia, sportu, ekologii i pomocy społecznej w
Polsce i poza granicami Polski.
9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
kraju i zagranicą w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
10. Wsparcie organizacji i inicjatyw społecznych w zakresie wymienionym w celach
działania Fundacji.
11. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
12. Produkowanie wyrobów lokalnych np. serów i chleba.
13. Promowanie dobrych praktyk i wdrażanie już̇ opracowanych rozwiązań́ gdzie zaistnieją̨
potrzeby zmian.
14. Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach obowiązujących przepisów prawa.
15. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych z przeznaczeniem na działalność́
Fundacji.
16. Organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych.
17. Wynajem miejsc noclegowych.
18. Prowadzenie warsztatu stolarskiego.
19. Realizację innych działań zgodnych z celami Fundacji.

§7

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
i instytucji zbieżną z jej celami.
2. Do prowadzenia spraw fundacja może zatrudniać pracowników.
3. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym członków zarządu nie mogą
przekraczać wartości o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2. ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Fundacja działa na zasadach demokratycznych i uwzględnia partycypację pracowników
w procesie zarządzania. Pracownicy są uprawnieni do udziału w procesie
podejmowania decyzji w zakresie ustalania dalszych celów fundacji, współdecydowania
o planach działania, dzielenia się własnymi sugestiami na temat jego funkcjonowania.
Pracownicy mają prawo brać udział w spotkaniach z zarządem i wyrażać własne opinie
i sugestie co do ich przebiegu i przedmiotu. Pracownik jest uprawniony do
przedstawienia swojego stanowiska zarządowi w formie pisemnej, a zarząd powinien to
stanowisko rozpatrzyć.

Majątek i dochody Fundacji.

§8

Majątek Fundacji stanowi:
1. Fundusz założycielski w kwocie 2 500 (dwa i pół tysiąca) złotych z czego 1500 zł
przeznacza się na działalność statutową, a 1000 zł na działalność gospodarczą oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku
publicznego w zakresie wymienionym w §5 niniejszego Statutu.
3. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku
publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego
przedmiotu działalności.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych
zasadach, określonych w odrębnych przepisach w przedmiocie następujących kodów
PKD:
• 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt
• 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
• 10.51.Z Przetwórstwo i wyrób mleka i wyrób serów
• 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
• 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
• 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych

• 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka,
słomy i materiałów używanych do wyplatania
• 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych.
6. Całkowity zysk z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów
statutowych.

§9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Darowizn, spadków, zapisów.
2. Dotacji i subwencji oraz grantów.
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
4. Dochodów z majątku Fundacji.
5. Wpływów z działalności odpłatnej.
6. Dochodów z działalności gospodarczej.
7. Zleceń, kontraktów, usług.
8. Wpływów z działalności statutowej.
9. Fundacja może gromadzić́ swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach
obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§10

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub
donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

§11

1. Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu.

Zarząd Fundacji.

§12

1. Zarząd Fundacji składa się z minimum dwóch członków.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy i kolejny skład Zarządu powołuje Fundator..
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Fundatorów przed upływem kadencji w przypadku:
– rażącego naruszenia Statutu,
– niewłaściwego i nierzetelnego wykonywania powierzonych zadań,
– podejmowania działań niezgodnych z prawem,
– utraty przez członka Zarządu praw publicznych,
– śmierci członka Zarządu.

§13

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
d) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
e) uchwalanie regulaminów,
f) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

g) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
i) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
j) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,
k) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
l) Nadzór nad działalnością Fundacji,
m) Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§14

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są:
a) do kwoty równowartej 15 000 złotych jeden członek Zarządu:
prezes lub wiceprezes;
b) powyżej kwoty równowartej 15 000 złotych dwaj członkowie Zarządu, w tym
prezes lub wiceprezes .
2. Zarząd może mocą uchwały upoważnić osoby trzecie do zaciągania zobowiązań
majątkowych.
3. Do ważności innych pism i dokumentów oraz składania oświadczeń woli w formie
ustnej wymagane jest działanie jednego członka zarządu lub osoby upoważnionej
przez Zarząd.

Zmiany statutu

§15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów
dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną Fundacją.

§16

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.

§17

W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Zarząd.

Likwidacja Fundacji.

§18

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§19

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§20

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na
rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.